Katzen Arts Center

Open daily 9 a.m. to 10 p.m.
(NW Washington)
Free