A Wedding Invitation

A Wedding Invitation movie poster
Genre: Romance
Starring: Baihe Bai, Eddie Peng, Pace Wu, Jinfu Jiang, Mei Shiu Lin, Yingjun Zhao, Yuzhen Lan
Director: Ji-Huan Wu
Running time: 1:41
Release: Opened May 24, 2013