Beijing Flickers

Beijing Flickers movie poster
Genre: Drama
Starring: Duan Bowen, Lv Yulai, Shi Shi, Han Wenwen, Li Xinyun
Director: Zhang Yuan
Running time: 1:36