Beyond Outrage (Autoreiji: Biyondo)

MPAA rating: R
Genre: Action/Adventure
Starring: Takeshi Kitano, Ryo Kase, Toshiyuki Nishida, Tomokazu Miura, Shun Sugata, Machiko Ono, Fumiyo Kohinata, Yutaka Matsushige, Ken Mitsuishi, Hirofumi Arai
Director: Takeshi Kitano
Running time: 1:52
Release: Opened Jan 3, 2014