Caught in the Web (Sou Suo)

Caught in the Web (Sou Suo) movie poster
Genre: Drama
Starring: Yuanyuan Gao, Mark Chao, Hong Chen, Xueqi Wang, Chen Yao
Director: Chen Kaige
Running time: 2:01
Release: Opened Nov 27, 2013