Dead Sushi (Deddo sushi)

Dead Sushi (Deddo sushi) movie poster
Genre: Action/Adventure
Starring: Rina Takeda, Shigeru Matsuzaki, Yasuhiko Fukuda, Takamasa Suga, Takashi Nishina, Asami, Yui Murata, Kentaro Shimazu, Toru Tezuka
Director: Noboru Iguchi
Running time: 1:32
Release: Opened Jan 18, 2013