Din Tao: Leader of the Parade (Zhen Tou)

Din Tao: Leader of the Parade (Zhen Tou) movie poster
Genre: Comedy
Starring: Alan Kuo, Hung-Sheng Huang, Crystal Lin, Esther Liu, Chun Liao, Bor Jeng Chen, Liren Li, Jingying Tao
Director: Kai Feng
Running time: 2:04