Double Xposure (Erci puguang)

Double Xposure (Erci puguang) movie poster
Genre: Drama
Starring: Joan Chen, Bingbing Fan, Shaofeng Feng, Siyan Huo, Anlian Yao, Wei Kong
Director: Yu Li
Running time: 1:45