Dragon (Wu xia)

Dragon (Wu xia) movie poster
MPAA rating: R
Genre: Action/Adventure
Starring: Donnie Yen, Takeshi Kaneshiro, Tang Wei, Yu Kang, Xiao Ran Li, Wu Jiang, Kenji Tanigaki, Yu Wang, Hua Yan, Kara Hui
Director: Peter Ho-Sum Chan
Running time: 1:54
Release: Opened Nov 30, 2012