Emperor Visits The Hell (Tang huang you difu)

Emperor Visits The Hell (Tang huang you difu) movie poster
Genre: Drama
Starring: Li Wen, Mai Dian, Zi Jie
Director: Li Luo
Running time: 1:07