Finding Mr. Right

Finding Mr. Right movie poster
Genre: Romance
Starring: Wei Tang, Xiubo Wu, Hai Qing, Elaine Jin, Clayton Chitty, Katherine Ramdeen, Victoria Waterhouse, Hongmei Mai, Yi Huang, Alex Dafoe
Director: Xiao Lu Xue
Running time: 2:03
Release: Opened Nov 8, 2013