Fists of Legend (Jeon seol ui Ju meok)

Fists of Legend (Jeon seol ui Ju meok) movie poster
Genre: Drama
Starring: Hwang Jung-min, Yu Jun-sang, Lee Yo-won, Yoon Je-moon, Yu Hae-jin, Sung Ji-ru, Jung Woong-in
Director: kang Woo-suk
Running time: 2:33
Release: Opened Apr 12, 2013