Flesh Pier (Nyotai sanbashi)

Flesh Pier (Nyotai sanbashi) movie poster
Genre: Drama
Director: Teruo Ishii
Running time: 1:13