Flowing (Nagareru)

Flowing (Nagareru) movie poster
Genre: Drama
Starring: Kinuyo Tanaka, Isuzu Yamada, Hideko Takamine, Mariko Okada, Haruko Sugimura, Sumiko Kurishima, Chieko Nakakita, Natsuko Kahara, Seiji Miyaguchi, Daisuke Katô
Director: Mikio Naruse
Running time: 1:57
Release: Opened Nov 20, 1956