Flying Swords of Dragon Gate (Long men fei jia)

MPAA rating: R
Genre: Action/Adventure
Starring: Jet Li, Xun Zhou, Kun Chen, Lunmei Kwai, Yuchun Li, Mavis Fan, Siu-Wong Fan, Chia Hui Liu
Director: Hark Tsui
Running time: 2:01