Girlfriend Boyfriend

MPAA rating: NR
Genre: Romance
Starring: Lun Mei Gwei, Joseph, Hsiao-Chuan Chang, Rhydian, Fon Yuen Vaughan
Director: Ya-Che Yang
Running time: 1:45