Go Grandriders

Genre: Documentary
Starring: Qing-yan Lai, Qing-tong He, Zhong-tian, Jian-hua Kang, De-yu Tan, Hong-dao Chang, Ying-mei Chang Chen, Miao-gui Chu, Xiu-sheng Lai, Ke-ling Wang
Director: Hua Tien-hao
Running time: 1:15
Release: Opened Oct 25, 2013