Guilty of Romance (Koi no tsumi)

Guilty of Romance (Koi no tsumi) movie poster
Genre: Drama
Starring: Miki Mizuno, Makoto Togashi, Megumi Kagurazaka, Cynthia Cheston, Motoki Fukami, Shingo Gotsuji, Ryô Iwamatsu, Ryûju Kobayashi, Kazuya Kojima, Marie Machida
Director: Shion Sono
Running time: 2:24
Release: Opened Mar 14, 2014