It's Me, It's Me (Ore Ore)

It's Me, It's Me (Ore Ore) movie poster
Genre: Comedy
Starring: Kazuya Kamenashi, Yuki Uchida, Ryo Kase, Ryu Nakatani, Kinako Kobayashi, Kiyohiko Shibukawa, Yusuke Shoji, Maya Okano, Marie Machida, Eri Fuse
Director: Satoshi Miki
Running time: 1:59
Release: Opened Nov 8, 2013