Journey to the West: Conquering the Demons (Xi you xiang mo pian)

Genre: Action/Adventure
Starring: Qi Shu, Zhang Wen, Bo Huang
Director: Stephen Chow, Chi-kin Kwok
Running time: 1:50
Release: Opened Mar 7, 2014