Lost in Thailand

Lost in Thailand movie poster
Genre: Comedy
Starring: Xu Zheng, Wang Bao Qiang, Hong Tao, BingBing Fan
Director: Zheng Xu
Running time: 1:45
Release: Opened Feb 8, 2013