Love Carrot 3 (Lubov Morkov 3)

Love Carrot 3 (Lubov Morkov 3) movie poster
MPAA rating: PG-13
Genre: Comedy
Starring: Kristina Orbakayte, Yuriy Kutsenko, Denis Paramonov, Alina Bulynko, Liya Akhedzhakova, Vladimir Menshov, Alexander Guskov, Vyacheslav Manucharov, Mikhail Kozakov
Director: Sergei Ginzburg
Running time: 1:40