Monster Hunt (Zhuo Yao Ji)

Genre: Family
Starring: Bai Baihe, Boran Jing, Sandra Ng, Wallace Chung, Eric Tsang, Jiang Wu, Ni Yan, Elaine Jin
Director: Raman Hui
Running time: 1:47
Release: Opened Jan 22, 2016