My Dad is Baryshnikov (Moy papa Baryshnikov)

My Dad is Baryshnikov (Moy papa Baryshnikov) movie poster
Genre: Comedy
Starring: Vladimir Kapustin, Anna Mikhalkova, Lyudmila Titova
Director: Dmitry Povolotsky
Running time: 1:45