Painted Skin: The Resurrection

Painted Skin: The Resurrection movie poster
MPAA rating: NR
Starring: Xun Zhou, Kun Chen, Wei Zhao, Mi Yang, Shao-feng Feng, Fei Xiang, Tingjia Chen
Director: Wuershan
Running time: 2:12