Perfect Number (Yonguija X)

Perfect Number (Yonguija X) movie poster
Genre: Drama
Starring: Cho Jin-Woong, Yoon-Seong Kim, Yo Won Lee, Kwak Min-ho, Ryoo Seung-bum
Director: Eun-jin Pang
Running time: 1:49
Release: Opened Oct 26, 2012