Personal Tailor (Si Ren Ding Zhi)

Genre: Comedy
Starring: You Ge, Baihe Bai, Xiaolu Li, Kai Zheng, Wei Fan, Dandan Song, Chengru Li, Baoqiang Wang
Director: Feng Xiaogang
Running time: 1:58
Release: Opened Dec 20, 2013