Sansho the Bailiff (Sansho dayu)

Sansho the Bailiff (Sansho dayu) movie poster
Genre: Drama
Starring: Kinyto Tamaka, Kyoko Kagawa, Yoshuaki Hanayagi
Director: Kenji Mizoguchi
Running time: 2:05