Space Battleship Yamato

Space Battleship Yamato movie poster
Genre: Action/Adventure
Starring: Takuya Kimura, Meisa Kuroki, ToshirĂ´ Yanagiba, Naoto Ogata, Hiroyuki Ikeuchi, Shin'ichi Tsutsumi, Maiko, Reiko Takashima, Toshiyuki Nishida, Toshihiro Yashiba
Director: Takashi Yamazaki
Running time: 2:11
Release: Opened Oct 19, 2013