Starry, Starry Night (Xing kong)

Starry, Starry Night (Xing kong) movie poster
MPAA rating: PG
Genre: Romance
Starring: Josie Xu, René Liu, Harlem Yu, Gwei Lun Mei, Eric Lin Hui Ming
Director: Tom Shu-Yu Lin
Running time: 1:38
Release: Opened Mar 23, 2012