The Breakup Guru (Fen Shou Da Shi)

Genre: Romance
Starring: Deng Chao, Yang Mi, Liang Chao, Xu Kejia, Liu Yan, Na Zha, Qin Yue, Luan Yuahhui, Zhao Manzhu, Deng Xuedong
Director: Deng Chao, Yu Baimei
Running time: 1:54
Release: Opened Jun 27, 2014