The Grandmasters (Yi dai zong shi)

The Grandmasters (Yi dai zong shi) movie poster
MPAA rating: PG-13
Genre: Action/Adventure
Starring: Ziyi Zhang, Tony Leung Chiu Wai, Cung Le, Hye-kyo Song, Chen Chang, Siu-Lung Leung, Woo-ping Yuen, Elvis Tsui, Cheung-Yan Yuen
Director: Kar Wai Wong
Running time: 2:10
Release: Opened Aug 23, 2013