The Guillotines 3D (Xue di zi 3D)

MPAA rating: R
Genre: Action/Adventure
Starring: Shawn Yue, Xiaoming Huang, Yuchun Li, Ching-Tien Juan, Boran Jing
Director: Wai-keung Lau
Running time: 1:53
Release: Opened Jun 2, 2014