The Land of Oblivion (Terre outragee)

The Land of Oblivion (Terre outragee) movie poster
Genre: Drama
Starring: Olga Kurylenko, Andrzej Chyra, Nicolas Wanczycki, Nikita Emshanov, Ilya Iosifov, Vyacheslav Kurbasov, Sergei Strelnikov, Vyacheslav Slanko, Tatyana Rasskazova, Marina Bryantseva
Director: Michale Boganim
Running time: 1:48