The Life of Oharu (Saikaku ichidai onna)

The Life of Oharu (Saikaku ichidai onna) movie poster
Genre: Drama
Starring: Kinuyo Tanaka, Tsukie Matsuura, Ichirô Sugai, Toshirô Mifune, Toshiaki Konoe, Kiyoko Tsuji, Hisako Yamane, Jukichi Uno, Eitarô Shindô, Akira Oizumi
Director: Kenji Mizoguchi
Running time: 2:17
Release: Opened Apr 20, 1964