The Red Detachment of Women (Hong se niang zi jun)

The Red Detachment of Women (Hong se niang zi jun) movie poster
Genre: Drama
Starring: Qiang Chen, Xin-Gang Wang, Mei Xiang, Xijuan Zhu
Director: Jin Xie
Running time: 1:55
Release: Opened Jan 1, 1961