Tiny Times 2 (Xiao Shi Dai: Qing Mu Shi Dai)

Genre: Romance
Starring: Mini Yang, Kai Ko, Amber Kuo, Rhydian Vaughan, Bea Hayden, Miss Lin
Director: Guo Jingming
Running time: 1:57
Release: Opened Aug 16, 2013