Tiny Times (Xiao Shi Dai)

Tiny Times (Xiao Shi Dai) movie poster
Genre: Romance
Starring: Mini Yang, Amber Kuo, Biting Guo, Zhendong Ke, Yi-lin Xie
Director: Jingming Guo
Running time: 1:56
Release: Opened Jul 26, 2013