Vive L'Amour (Aiqing wansui)

Vive L'Amour (Aiqing wansui) movie poster
Genre: Drama
Starring: Chao-jung Chen, Kuei-Mei Yang, Kang-sheng Lee, Yi-Ching Lu
Director: Ming-liang Tsai
Running time: 1:58
Release: Opened Sep 14, 1994