When a Wolf Falls in Love with a Sheep

Genre: Romance
Starring: Ko Chen-Tung, Jian Man-Shu,, Kuo Shu-yao
Director: Hou Chi-Jan
Running time: 1:25
Release: Opened Nov 9, 2012