Whisper of the Heart (Mimi wo sumaseba)

Whisper of the Heart (Mimi wo sumaseba) movie poster
MPAA rating: PG
Starring: Youko Honna, Kazuo Takahashi, Takhashi Tachibana, Shigeru Muroi, Shigeru Tsuyuguchi
Director: Yoshifumi Kondo
Running time: 1:46
Release: Opened Jul 15, 1995