national

Obama surveys the devastation in Oklahoma