Jinzhong, China

Jinzhong, China

© 2007 The Washington Post Company