Hamil R. Harris / Hamil R. Harris/The Washington Post