The Washington Post

Anti-gun legislation advances, with a minimal extension of background checks.