Illustration by Gabby Sebastian, 11, Chevy Chase / Illustration by Gabby Sebastian, 11, Chevy Chase