illustration by Kildee Scott, 10, Bethesda / illustration by Kildee Scott, 10, Bethesda