Boston: 66 days

New York: 26 days

Atlanta: 24 days

Washington: 14 days

Miami: 12 days

Dallas: 5 days