An artist's conception of the rover approaching Mars. | NASA/JPL-Caltech / NASA/JPL-Caltech